معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۳/۲۷
معرفی

سرپرست اداره : ابوالقاسم خلیلی دهکردی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری - دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی